Направете дарение

Дарение

Разчитаме на вашата подкрепа, за да продължаваме да съществуваме, и за да продължаваме да се борим за правата и по-доброто качество на диагностициране и лечение на хората с болест на Крон и улцерозен колит в България. Чрез вашето дарение, ще имаме възможност да финансираме наши проекти и инициативи насочени към подобряване качеството на живот на хората диагностицирани с болест на Крон и улцерозен колит в България, свързани с изследване на заболяванията и провеждане на информационни кампании сред пациентите.

Може да ни помогнете, като:

Описание Сума
Дарение за БАБКУК 5.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
  1. Дарите еднократно средства чрез ePay.bg или PayPal; (5 ЛЕВА)
  2. Дарите еднократно средства чрез ePay.bg или PayPal; (10 ЛЕВА)
  3. ДРУГА СУМА
  • Направите еднократно дарение чрез банков превод към нашата банкова сметка;
  • Като правите регулярни месечни дарения чрез нареждане за периодични преводи/съгласие за директен дебит към нашата сметка.

За да заявите извършването на регулярни месечни вноски е необходимо:

  • да посетите клон на банка, в която имате открита банкова сметка;
  • да попълните нареждане за периодични преводи/съгласие за директен дебит (формуляр на обслужващата банка) в което да заявите честотата и размера на сумата, която желаете да дарите.

Данните на нашата банкова сметка са:

Титуляр: Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит
Банка: “Първа инвестиционна банка” АД (клон София)
IBAN: BG86 FINV 9150 1215 7000 63
BIC: FINVBGSF
Валута на сметката: BGN (лева)

При въпроси за вашето дарение или при желание за получаване на официален документ удостоверяващ дарението пред данъчните власти, не се колебайте да се свържете с нас.

Вашата помощ е безценна за нас! БЛАГОДАРИМ ВИ!

* Физическите лица следва да имат предвид, че БАБКУК попада в обхвата на лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се могат да се приспаданат от годишната данъчна основа на лицето в размер на до 5 %.

** Юридическите лица следва да имат предвид, че БАБКУК попада в обхвата на лицата по чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се могат да се признаят за данъчни цели в размер на до 10% положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба).