Дарение

Разчитаме на вашата подкрепа, за да продължаваме да съществуваме, и за да продължаваме да се борим за правата и по-доброто качество на диагностициране и лечение на хората с болест на Крон и улцерозен колит в България. Чрез вашето дарение, ще имаме възможност да финансираме наши проекти и инициативи насочени към подобряване качеството на живот на хората диагностицирани с болест на Крон и улцерозен колит в България, свързани с изследване на заболяванията и провеждане на информационни кампании сред пациентите.

Може да ни помогнете, като:

  1. Дарите еднократно средства чрез ePay.bg или PayPal; (5 ЛЕВА)
  2. Дарите еднократно средства чрез ePay.bg или PayPal; (10 ЛЕВА)
  3. ДРУГА СУМА
  • Дарите еднократно средства чрез ePay.bg или PayPal;
  • Направите еднократно дарение чрез банков превод към нашата банкова сметка;
  • Като правите регулярни месечни дарения чрез нареждане за периодични преводи/съгласие за директен дебит към нашата сметка. Научете повече – тук.

Данните на нашата банкова сметка са:

Титуляр: Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит
Банка: “Първа инвестиционна банка” АД (клон София)
IBAN: BG86 FINV 9150 1215 7000 63
BIC: FINVBGSF
Валута на сметката: BGN (лева)

При въпроси за вашето дарение или при желание за получаване на официален документ удостоверяващ дарението пред данъчните власти, не се колебайте да се свържете с нас.

Вашата помощ е безценна за нас! БЛАГОДАРИМ ВИ!

* Физическите лица следва да имат предвид, че БАБКУК попада в обхвата на лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се могат да се приспаданат от годишната данъчна основа на лицето в размер на до 5 %.

** Юридическите лица следва да имат предвид, че БАБКУК попада в обхвата на лицата по чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се могат да се признаят за данъчни цели в размер на до 10% положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба).