Участвай в клинично проучване

Участвай в клинично проучване

Ако при вас е диагностицирана болестта на Крон или улцерозен колит и конвенционалните методи на лечение не помагат, не губете надежда! В редица клиники в България непрекъснато се провеждат клинични изпитвания (проучвания), в които може да имате възможност да се включите. Наред със своите неминуеми рискове, клиничните изпитвания дават възможност да опитате още сега терапия, която ще бъде пусната на пазара средно след 5-10 години.

Видове клинични изпитвания

Клиничните проучвания обикновено се провеждат в болница или центрове за медицински проучвания и в тях участват здрави доброволци или пациенти. Могат да бъдат открити и слепи. Открити са тези, при които болният и лекуващият лекар са наясно за приложението на средството. При простия сляп опит пациентът не знае дали взима лекарството или плацебо, но лекарят е запознат. В случай, че и двамата са неуведомени, говорим за двойно-сляп опит. Подобен подход се използва за намаляване субективизма в оценката на действието на тестваните медикаменти.
Клиничните проучвания могат да бъдат класифицирани в четири различни фази. Първите три предхождат издаването на разрешение за употреба, а последната е следрегистрационна фаза. Всяка фаза има различна продължителност, характер и акцент.

Безопасност на клиничните изпитвания

Основните правила за провеждане на клинични изпитвания на територията на Европейския съюз са унифицирани посредством нормативни актове на ниво ЕС, които са намерили своето отражение и в националните законодателства на държавите членки.
В България, редът за провеждане на клинични изпитвания е подробно разписан в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /глава четвърта “Клинични изпитвания”/ и свързаните с него нормативни актове.
Клиничните изпитвания в България се одобряват от Комисията по етика за многоцентрови изпитвания и Изпълнителната агенция по лекарствата. Единствено след одобрение от тяхна страна, изпитвания могат да бъдат провеждани на територията на страната.
Може да разберете за част от клиничните проучвания свързани с ВЧЗ които се извършват в момента в България тук.

Искате да публикувате информация за клинично проучване?

Ако възнамерявате да започнете клинично проучване и желаете да публикувате информация за него на нашия сайт, моля, свържете с нас.