БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ
Да направим живота на хората с болест на Крон и улцерозен колит в България по-добър!
търсене

Кои сме ние?

Добре дошли на страницата на “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит”!

Сдружение “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено-полезна дейност. Учредено е в началото на 2012 година от седем души диагностицирани с болест на Крон, водени от желанието им да се борят с хроничните възпалителни чревни заболявания и да подобрят качеството на живот на хората страдащи от подобни заболявания в България.

Макар и млада, асоциацията е вече припозната от лекари, пациенти, фармацевтични фирми и широката общественост като организацията представляваща и защитаваща правата на хората диагностицирани с болест на Крон и улцерозен колит в България.

Какво правим?

Подпомагаме и съдействаме за осъществяване на комуникацията между хората с болест на Крон и улцерозен колит и институциите в Република България, имащи отношение към заболяванията.

Провеждаме информационни кампании, разра-ботваме и разпространяваме информационни материали за запознаване на общопрактикуващите лекари и обществото с БК и УК и проблемите на хората живеещи с тези болести.

Съдействаме за реализацията на изследователски проекти в областта на лечението на БК и УК.

Информираме хора страдащи от БК и УК за възможностите за получаване на възможно най-качествена диагностика и терапия в България.

Поддържаме контакти и си сътрудничим със специализирани информационни центрове по редки болести, във връзка с обмен на информация относно лицата, които страдат от БК и УК.

Организираме научни срещи, симпозиуми, конгреси, конференции в областта на диагностицирането, лечението и рехабилитацията на БК и УК.

Поддържаме международни контакти с подобни организации с цел обмен на информация, работа по съвместни проекти свързани с диагностиката и лечението на БК и УК, както и за защита правата на хората страдащи от тези заболявания.

Мисия, визия и цели

Нашата мисия
Да подобрим живота на хората диагностицирани с болест на Крон и улцерозен колит в България!
Нашата визия

Ние вярваме, че подобряване качеството на живот на хората с възпалителни чревни заболявания зависи от навременно диагностициране на заболяванията, предоставянето на качествени и достъпни здравни услуги и осигуряване достъп до съвременна терапия и лечение.

Ние също така считаме, че е необходимо да повишаваме образоваността и информираността за заболяванията както на пациентите, така и на техните семейства, лекарите и в по-широк смисъл - на общество като цяло.

Твърдо вярваме и, че напълно възстановяване качеството на живот за мнозина от диагностицираните е възможна единствено чрез по-доброто изследване на заболяванията и разработването на иновативни медикаменти и терапии за тяхното лечение. Затова, ние от БАБКУК ще се стремим и да дадем своя принос за развитие на научните изследвания в областта на тези заболявания.

Нашите цели
  • Да защитаваме правата на хората с БК и УК;
  • Да бъде осигурен достъп до качествено здравеопазване и терапевтично лечение;
  • Да насърчаваме, подпомагаме и развиваме изследвания свързани с БК и УК в Република България и чужбина;
  • Да подпомагаме, обединяваме, насърчаваме, информираме и образоваме хората с БК и УК;
  • Да подпомагаме професионалното развитие и квалификация на изследователите и медиците в областта, свързана с диагностиката, лечението и рехабилитацията на БК и УК;
  • Да запознаваме обществото с особеностите на заболяването, диагностицирането, лечението и рехабилитацията, с физиологическите и психологически последствия от него.
Ако и вие вярвате в нашата кауза, ще се радваме да станете един от нас още днес!

Повече за нас